- Fusjonen vil gi oss flere muligheter og bedre forutsetninger i arbeidet med å skape en robust og fremtidsrettet lokalbank i landsdelens mest folkerike region, sier Tor-André Grenersen som blir administrerende banksjef i den sammenslåtte banken.

Sammen med banksjef ved Harstad-kontoret, Tore Karlsen, forteller han at det tas sikte på å gjennomføre fusjonen 1. juli 2020, og at Sparebank 68° Nord blir videreført som navn. Tore Karlsen og Werner Martinsen vil begge ha sentrale roller i bankens øverste ledelse.

Nye muligheter 
- En fusjonert bank vil være tydelig tilstede i alle deler av en spennende region med ca 120.000 innbyggere. Et utvidet markedsområde gir oss et større potensial for vekst og bedre forutsetninger for å skape en bank som bidrar til utvikling på tvers av regionen. Ikke minst får vi større finansielle muskler som gir oss mulighet til å bidra på helt nye områder, beskriver Karlsen og Grenersen.

Bedre forutsetninger
Bankenes rammebetingelser har den siste tiden vært i endring. Økt konkurranse og stadig nye regulatoriske krav fra myndighetene, har ført til at kravene til bankenes drift og kostnadseffektivitet har økt. 

- I lys av dette har vi stor tro på at fusjonen vil gi oss bedre forutsetninger for å bygge en robust lokalbank som er rigget til å møte utfordringene i fremtidens bank- og forsikringsmarked. Tiden vi er inne i viser oss med all tydelighet viktigheten av robuste banker som kan bidra, poengteter Grenersen.

Fremtidens robuste lokalbank
De stolte sparebanktradisjonene skal videreføres gjennom å fortsatt være lokalt forankret, og ha en desentral styringsstruktur.

Det er et premiss i beslutningen at ingen av de ansatte skal miste jobben. Den sammenslåtte banken vil ha 55 ansatte. Kontornettet skal også bestå som tidligere, og banken vil ha kontorer i Bogen, Ballangen, Narvik, Bogen, Harstad, Sortland, Bøstrand og Leknes. 

- Mens bankens markedsområdet er blitt utvidet, vil ledelse og beslutninger fortsatt være like nær kundene som de alltid har vært, presiserer Grenersen.

Proformaregnskap for den sammenslåtte banken per 31. januar 2020 viser at denne vil kunne dra nytte av ressurser som til sammen utgjør: 

Forvaltningskapital på NOK 9 372,2 millioner

Forretningskapital (inkludert lån overført til Eika Boligkreditt) på 10 583,6 millioner
 
Egenkapital på NOK 1 123 millioner

Ren kjernekapitaldekning per 31.12.2019 på 20,40 prosent for Ofoten Sparebank og  21,41 prosent for Sparebank 68° Nord.
 
Bankkontorer i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Harstad

Kontaktpersoner:
Styreleder Jostein Lunde, Ofoten Sparebank, tlf.: 992 99 775 
Styreleder Rudi M. Christensen, Sparebank 68° Nord , tlf.: 954 12 025